Posted in: ข่าวสาร

กรรมาธิการพลังงานเร่งรัฐ ค.ศ.2035 รถใหม่ต้อง EV100%

รศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล Yossapong Laoonual ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน และ หัวหน้าศูนย์วิจัย Mobility & Vehicle Technology Research Center (MOVE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ให้สัมภาษณ์รายการ พลังงานไทยใหญ่อุดม ช่อง TV5HD1

link รศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล ให้สัมภาษณ์รายการ พลังงานไทยใหญ่อุดม ช่อง TV5HD1

https://www.facebook.com/watch/?v=869018653962956

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *