Posted in: โครงการวิจัย

กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *