Posted in: โครงการวิจัย

ศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจหลากหลายของการประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *