Posted in: ข่าวสาร

แนวคิดการขนส่งแบบไร้มลพิษของ มจธ. (KMUTT Zero Emission Transport Concept)

ศูนย์วิจัย MOVE ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อน มจธ. สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเสนอแนวคิด “การขนส่งแบบไร้มลพิษ เพื่อก้าวไปสู่การเดินทางที่ยั่งยืน” โดยการใช้มหาวิทยาลัยเป็นสนามทดสอบ (Test Bed) และแหล่งเรียนรู้และวิจัยในวิถีชีวิต (Living Lab) โดยมีแนวคิดที่ประกอบไปด้วย การเปลี่ยนยานยนต์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นยานยนต์ไฟฟ้า 100% การเปลี่ยนรถโดยสารและรถตู้บริการของมหาวิทยาลัยระหว่างพื้นที่เป็นแบบยานยนต์ไฟฟ้า 100% การติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า การส่งเสริมการแบ่งปันและการใช้รถยนต์ร่วมกัน การส่งเสริมการเดิน การขี่จักรยาน หรือการใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าในการเดินทางภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย หรือการเดินทางระยะใกล้ของนักศึกษาและบุคลากรตามความเหมาะสมและการคำนึงถึงความปลอดภัย การลดการใช้งานรถยนต์ส่วนบุคคลด้วยการเดินทางสู่มหาวิทยาลัยโดยการขนส่งสาธารณะและใช้อาคารเคเอกซ์เป็นจุดเชื่อมต่อ การใช้ระบบการจัดการและดิจิทัลแอปพลิเคชันเพื่อการเข้าถึงการให้บริการที่มีคุณภาพ และได้รับความสะดวกสบายของนักศึกษาบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก โดยมหาวิทยาลัยยินดีร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนที่มีแนวคิดร่วมกันในการพัฒนาให้เกิดขึ้นจริง

Posted in: ข่าวสาร

การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Engine of Growth) ของประเทศอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยมายาวนานกว่า 5 ทศวรรษ จนก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่สำคัญของโลก นอกจากนี้ภาครัฐยังได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคตและความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจากการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์เดิมไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ประกอบไปด้วย ยานยนต์ที่มีการเชื่อมโยงสื่อสารกัน ยานยนต์ที่มีการเชื่อมโยงสื่อสารกัน (Connected Vehicle) หมายถึง การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลและการเชื่อมโยงระหว่างยานยนต์รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการเดินทางระหว่างกัน ซึ่งจะส่งผลให้การใช้งานยานยนต์มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการเดินทางเพิ่มขึ้น ยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ ยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ (Autonomous Vehicle) หมายถึง ยานยนต์ที่ขับขี่โดยอัตโนมัติ ซึ่งมีระดับขั้นของความอัตโนมัติตั้งแต่น้อย (มีการช่วยเหลือในบางขณะ) ไปสู่มาก (ไร้คนขับเป็นการช่วยขับขี่แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ) ธุรกิจการใช้รถยนต์ร่วมกัน ธุรกิจการใช้รถยนต์ร่วมกัน (Shared mobility หรือ Mobility as a service) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบธุรกิจการให้บริการยานยนต์แบบใหม่ เช่น การแบ่งปันการใช้ยานยนต์ บริการแท็กซี่ไร้คนขับ เป็นต้น ยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) หมายถึง ยานยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า […]

Posted in: ข่าวสาร, ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและบริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และบริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนู แฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยานยนต์สมัยใหม่เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดความรู้อันจะนำไปสู่นวัตกรรมสินค้าและนวัตกรรมการผลิตในลักษณะของหน่วยบ่มเพาะด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่าย

Posted in: ข่าวสาร, ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

ความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบขับเคลื่อนของรถสามล้อไฟฟ้าโดยใช้ In-wheel motor ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและบริษัท Dynax corporation จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี ได้ลงนามในกับบริษัท Dynax corporation โดย Mr. Koji Akita ประธานบริษัท ณ อาคารเคเอ็กซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยความร่วมมือดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาระบบขับเคลื่อนของรถสามล้อ ไฟฟ้าโดยใช้ In-wheel motor ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักของบริษัท Dynax Corporation โดยเทคโนโลยี In-wheel motor ของ Dynax Corporation มีจุดเด่นคือ น้ำหนักเบา ขนาดเล็ก และมีประสิทธิภาพสูง ดังนั้นเมื่อนำมาใช้กับรถสามล้อไฟฟ้าจะช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงงานและเพิ่มเสถียรภาพในการขับขี่ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงรถไฟฟ้า 3 คันแสดงภายในงาน ประกอบไปด้วย รถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบขนาดเล็ก L7e รถแข่งฟอร์มูล่าไฟฟ้าสูตรนักศึกษา และรถสามล้อไฟฟ้าต้นแบบอีกด้วย