Posted in: ข่าวสาร

4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย

4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทยของทุกปี เป็นวันที่ให้ความสำคัญกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการปลูกจิตสํานึก ของประชาชนให้มีจิตสํานึกในการเห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความรู้สึกร่วมกันของประชาชน ในการรักษาสิ่งแวดล้อม อันจะแสดงให้เห็นถึงการรวมพลังของประเทศ เพื่อร่วมกันพิทักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม ทีมงาน MOVE ขอเชิญชวนทุกท่านหันมารักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศกันค่ะ #วันสิ่งแวดล้อมไทย2021#สู่ลมหายใจไร้ฝุ่น#MOVE#KMUTT#moveforwardforthebetterbreath

Posted in: ข่าวสาร

รัฐ เตรียมชง มาตรการส่งเสริมการใช้ EV ดัน ลดภาษีพร้อมเงินอุดหนุน EV

คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ หรือ บอร์ดอีวี นำโดย นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน เตรียมเสนอมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนหันมาใช้ยานยนต์ไฟ้ฟ้ามากขึ้น อ้างอิง https://www.prachachat.net/finance/news-811086 #EV#มาตรการลดภาษีให้ประชาชน#KMUTT#MOVE#moveforwardforthebetterbreath

Posted in: ข่าวสาร

มจธ. สนับสนุนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อทดลองจัดส่งผักแบบปลอดสารพิษและลดมลภาวะของฟาร์ม SAFETist

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีตระหนักถึงการบูรณาการให้เกิดความสามารถสู่ความยั่งยืน (Sustainability) ที่ทำให้เกิดสมดุลในมิติ คนในสังคม (People) โลกที่เราอาศัย (Planet) และคุณค่าขององค์กร (Prosperity) จึงกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน มจธ. สู่ความสามารถสู่ความยั่งยืน ประกอบด้วยเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 6 ด้านได้แก่ ลดการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์สุทธิ มจธ. ภายในปี ค.ศ. 2040 สร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษา สร้างผลกระทบเชิงบวกของงานวิจัยและนวัตกรรม สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน สร้างโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์ระบบการบริหารที่ยั่งยืน การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในชุมชนรอบ มจธ. ภายใต้แนวคิดการบูรณาการเพื่อให้เกิดความสามารถสู่ความยั่งยืน ณ ฟาร์มเซฟติสท์ แหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยและกิจกรรมทางธรรมชาติริมคลองบางมด ตั้งอยู่ในซอยประชาอุทิศ 76 แยก 9 ทำการเกษตรด้วยจุลินทรีย์ เพื่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างอาชีพใหม่ “Veggie Delivery” ส่งผักในรัศมี 5 – 10 กิโลเมตรจากฟาร์ม มจธ. จึงได้ให้การสนับสนุนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่น PCX Electric แก่ทางฟาร์ม เพื่อยืมใช้งานในการทดลองทำระบบจัดส่งผักแบบปลอดสารพิษและลดมลภาวะ โดยในวันที่ 19 พฤศจิกายน […]

Posted in: ข่าวสาร

มจธ. พร้อมมุ่งสู่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2040 KMUTT Carbon Neutrality 2040

ชาว มจธ. ร่วมใจผลักดัน Carbon Neutralityให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก อ่านประกาศฉบับเต็มได้ที่ https://www.kmutt.ac.th/news/kmutt-carbon-neutrality-2040/#KMUTT#SDGs#KMUTTCarbonNeutrality2040

Posted in: ข่าวสาร

นายกฯ เเถลงในที่ประชุม COP26 เมืองกลาสโกว์ ระบุไทยพร้อม บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปีภายในปี 2065

นายกฯ เเถลงในที่ประชุม COP26 เมืองกลาสโกว์ ระบุไทยพร้อม บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปีภายในปี 2065 ประกาศเจตนารมณ์ไทยพร้อมยกระดับการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศอย่างเต็มที่ด้วยทุกวิถีทาง ย้ำต้องหยุดทำร้ายธรรมชาติเพราะไม่มีโลกใบที่สองเหมือนโลกนี้อีกแล้ว 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นที่เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ซึ่งตรงกับเวลา 23.00 น. ของไทย) ณ ศูนย์การประชุม The Scottish Event Campus พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมระดับผู้นำ (World Leaders Summit) ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties: UNFCCC COP) (COP26) ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร นาย ธนกร […]

Posted in: ข่าวสาร

มจธ. เปิดตัวสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า สนับสนุนโดยโครงการวิจัยหวังลดฝุ่น PM2.5

มจธ. เปิดตัวสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า สนับสนุนโดยโครงการวิจัยหวังลดฝุ่น PM2.5 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. พร้อมด้วย อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ และ รศ. ดร.ยศพงษ์ ลออนวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน เข้าเยี่ยมชมสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ที่ทางศูนย์วิจัย Mobility and Vehicle Technology Research Center (MOVE) มจธ. ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าชนิด DC ขนาด 25 กิโลวัตต์ ที่สามารถอัดประจุไฟฟ้าผ่านหัวจ่ายประเภท CCS2 และ CHAdeMO เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานของยานยนต์ไฟฟ้า โดยการดำเนินการการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “การศึกษาความเป็นไปได้ในการทดแทนรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลในปัจจุบันด้วยยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ และยานยนต์ที่ได้มาตรฐานค่าไอเสียยูโร 6 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในบรรยากาศ” ที่ดำเนินการร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ และสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ […]

Posted in: ข่าวสาร

นายบอริส จอร์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ กล่าวปฐกถาในที่ประชุม UN assembly 2021

“เมื่อตอนผมยังเด็ก เราผลิตพลังงานไฟฟ้าจากถ่านหินเกือบ 80% เเต่ที่อังกฤษ เปอร์เซนต์เหล่านี้ลดลงเหลือเพียง 2% เเละเเหล่งผลิตพลังงานจากถ่านหินจะหายไปจนหมดสิ้น ภายในปี 2024” นายบอริส จอร์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ กล่าวปฐกถาในที่ประชุม UN assembly 2021 When I was a kid, we produced almost 80% of our electricity from coal. I know some of you here tonight rely heavily on coal. But in the UK that percentage is now down to 2% more or less.And […]

Posted in: ข่าวสาร

ระบบภาษีจะเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะดึงดูดให้อุตสาหกรรมยานยนต์หันมาผลิตยานยนต์ไร้มลพิษ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่

“ระบบภาษีจะเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะดึงดูดให้อุตสาหกรรมยานยนต์หันมาผลิตยานยนต์ไร้มลพิษ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ It is meaningful to make it (tax system) more attractive for the car industy to produce zero-emission vehicles such as battery electric vehicles.” รศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล Dr. Yossapong Laoonual หัวหน้าศูนย์วิจัย Move มจธ. Head of Mobility & Vehicle Technology Research Center (MOVE), KMUTT บทสัมภาษณ์ส่วนหนึ่งของบทความ Nikkei Asia เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2564อ่านบทความเต็มRead Full Articlehttps://asia.nikkei.com/…/Slow-charge-ASEAN-aims-to… #moveforwardforthebetterbreath#KMUTT#MOVE#สู่ลมหายใจไร้ฝุ่น

Posted in: ข่าวสาร

วันรักต้นไม้ หรือ National Tree Day

วันรักต้นไม้ หรือ National Tree Day ตรงกับวันที่ 20 กันยายน ของทุกปี ต้นไม้เป็นกุญแจสำคัญของแหล่งน้ำจืดบนโลกกว่าร้อยละ 75 ซึ่งมาจากพื้นที่ชุ่มน้ำและแหล่งป่าต้นน้ำ ทีมงาน MOVE ขอเชิญชวนทุกท่านหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยการร่วมใจกันปลูกต้นไม้ และช่วยกันบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกกันด้วยนะคะ #วันรักต้นไม้2021#nationaltreeday2021#สู่ลมหายใจไร้ฝุ่น#MOVE#KMUTT#moveforwardforthebetterbreath

Posted in: ACTICLE

รถ Tesla วิ่งชนเสาไฟแล้วเกิดไหม้ ที่สมุทรสงคราม

กรณีอุบัติเหตุแบบนี้มีโอกาสเกิดไฟลุกไหม้เกิดขึ้นได้สำหรับรถยนต์ทุกประเภทไม่ใช่แค่รถยนต์ไฟฟ้า อยากจะเชิญชวนท่านที่สนใจเรื่องการออกแบบยานยนต์ไฟฟ้า ลองอ่าน 2 บทความวิชาการนี้ครับ บทความแรก Lessons from the Electric Vehicle Crashworthiness Leading to Battery Fireบทความเป็น open access สามารถ download ได้โดยตรง มีสรุปจาก case ที่เกิดขึ้นจริง https://www.mdpi.com/1996-1073/14/16/4802 บทความที่สอง A Review of Safety Strategies of a Li-ion Battery บทความ review นี้จะกว้างมากขึ้นในเรื่องความปลอดภัยของการออกแบบแบตเตอรี่ https://www.sciencedirect.com/…/abs/pii/S0378775320309538 อ่านบทความวิชาการเพิ่มเติมที่ https://move.kmutt.ac.th/research-articles#moveforwardforthebetterbreath #KMUTT#MOVE#สู่ลมหายใจไร้ฝุ่น