Posted in: ข่าวสาร, ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและบริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และบริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนู แฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยานยนต์สมัยใหม่เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดความรู้อันจะนำไปสู่นวัตกรรมสินค้าและนวัตกรรมการผลิตในลักษณะของหน่วยบ่มเพาะด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่าย

Posted in: ข่าวสาร, ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

ความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบขับเคลื่อนของรถสามล้อไฟฟ้าโดยใช้ In-wheel motor ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและบริษัท Dynax corporation จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี ได้ลงนามในกับบริษัท Dynax corporation โดย Mr. Koji Akita ประธานบริษัท ณ อาคารเคเอ็กซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยความร่วมมือดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาระบบขับเคลื่อนของรถสามล้อ ไฟฟ้าโดยใช้ In-wheel motor ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักของบริษัท Dynax Corporation โดยเทคโนโลยี In-wheel motor ของ Dynax Corporation มีจุดเด่นคือ น้ำหนักเบา ขนาดเล็ก และมีประสิทธิภาพสูง ดังนั้นเมื่อนำมาใช้กับรถสามล้อไฟฟ้าจะช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงงานและเพิ่มเสถียรภาพในการขับขี่ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงรถไฟฟ้า 3 คันแสดงภายในงาน ประกอบไปด้วย รถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบขนาดเล็ก L7e รถแข่งฟอร์มูล่าไฟฟ้าสูตรนักศึกษา และรถสามล้อไฟฟ้าต้นแบบอีกด้วย