Posted in: การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา

โครงการรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อการแข่งขัน Shell Eco Marathon Asia

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีดำเนินกิจกรรมโครงการรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Shell Eco Marathon Asia โดยมีรศ. ดร.ยศพงษ์ ลออนวล เป็นที่ปรึกษาโครงการ โครงการดังกล่าวเพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจด้านกระบวนการออกแบบและผลิตยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่กำลัง เติบโตอย่างยิ่งในระดับโลกและในประเทศไทย อีกทั้งเป็นการพัฒนาและนำความรู้จากห้องเรียนมาสู่การปฏิบัติจริงเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะทางวิศวกรรมอย่างบูรณาการร่วมกันจากต่างภาควิชาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากการออกไปแข่งขันในต่างประเทศและเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในรายการ Shell Eco Marathonครั้งแรกในปี 2561 ณ ประเทศสิงค์โปร์ และในปี 2562 ณ ประเทศมาเลเซีย โดยในปี 2562 ได้รับรางวัล Communication Awards