Posted in: ข่าวสาร, ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยานยนต์สมัยใหม่ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและบริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และบริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนู แฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยานยนต์สมัยใหม่เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดความรู้อันจะนำไปสู่นวัตกรรมสินค้าและนวัตกรรมการผลิตในลักษณะของหน่วยบ่มเพาะด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่าย

Posted in: ข่าวสาร, ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

ความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบขับเคลื่อนของรถสามล้อไฟฟ้าโดยใช้ In-wheel motor ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและบริษัท Dynax corporation จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี ได้ลงนามในกับบริษัท Dynax corporation โดย Mr. Koji Akita ประธานบริษัท ณ อาคารเคเอ็กซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยความร่วมมือดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาระบบขับเคลื่อนของรถสามล้อ ไฟฟ้าโดยใช้ In-wheel motor ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักของบริษัท Dynax Corporation โดยเทคโนโลยี In-wheel motor ของ Dynax Corporation มีจุดเด่นคือ น้ำหนักเบา ขนาดเล็ก และมีประสิทธิภาพสูง ดังนั้นเมื่อนำมาใช้กับรถสามล้อไฟฟ้าจะช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงงานและเพิ่มเสถียรภาพในการขับขี่ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงรถไฟฟ้า 3 คันแสดงภายในงาน ประกอบไปด้วย รถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบขนาดเล็ก L7e รถแข่งฟอร์มูล่าไฟฟ้าสูตรนักศึกษา และรถสามล้อไฟฟ้าต้นแบบอีกด้วย

Posted in: การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา, ข่าวสาร

โครงการรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อการแข่งขัน Shell Eco Marathon Asia

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีดำเนินกิจกรรมโครงการรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Shell Eco Marathon Asia โดยมีรศ. ดร.ยศพงษ์ ลออนวล เป็นที่ปรึกษาโครงการ โครงการดังกล่าวเพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจด้านกระบวนการออกแบบและผลิตยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่กำลัง เติบโตอย่างยิ่งในระดับโลกและในประเทศไทย อีกทั้งเป็นการพัฒนาและนำความรู้จากห้องเรียนมาสู่การปฏิบัติจริงเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะทางวิศวกรรมอย่างบูรณาการร่วมกันจากต่างภาควิชาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากการออกไปแข่งขันในต่างประเทศและเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในรายการ Shell Eco Marathonครั้งแรกในปี 2561 ณ ประเทศสิงค์โปร์ และในปี 2562 ณ ประเทศมาเลเซีย โดยในปี 2562 ได้รับรางวัล Communication Awards

Posted in: การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ, ข่าวสาร

งาน KMUTT Winter School in Next Generation Mobility

วันที่ 9-10 มกราคม 2562 คลัสเตอร์วิจัยยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดงาน KMUTT Winter School in Next Generation Mobility ขึ้นในวันที่ 9-10 มกราคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก Associate Professor Dr.Mario Hirz จาก Graz University of Technology ประเทศออสเตรีย และ Prof. Madya Dr.Srithar Rajoo จาก Universiti Teknologi Malaysia (UTM) ประเทศมาเลเซีย ร่วมบรรยายในหัวข้อ “Influencing factors on mobility and the impact of different transportation technologies” และ “Waste Heat […]

Posted in: การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ, ข่าวสาร

งานเสวนาระดมความคิดเห็น “ฝ่าวิกฤตเมืองกรุงฯ ลดฝุ่น PM 2.5 จากยานยนต์ก่อนสายเกินแก้”

วันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ อาคารเคเอกซ์ คลัสเตอร์วิจัยด้านยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง “วิกฤตเมืองกรุงฯ ก่อนจะสายเกินแก้ เราจะลดฝุ่น PM 2.5 จากยานยนต์กันได้อย่างไร?” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคุณเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาฝุ่น ละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ ซึ่งมีแหล่งกำเนิดที่สำคัญมาจากการคมนาคมขนส่งทางถนน ในการให้ความรู้ในครั้งนี้คลัสเตอร์วิจัยด้านยานยนต์ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและในประเทศและมีการนำเสนอกรณีตัวอย่างการแก้ปัญหามลพิษในต่างประเทศเพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยงานดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 40 ท่าน