สารจากอธิการบดี รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่มีความสำคัญกับเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นรัฐบาลจึงกำหนดให้อุตสาหกรรมยานยนต์เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต ดังนั้นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้จัดทำแผนที่นำทางการส่งเสริมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าขึ้น ทั้งในส่วน ของยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคล ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง และ ระบบการขนส่งสาธารณะ  ด้วยรถโดยสารไฟฟ้าในประเทศไทยให้เกิดขึ้นจริง เพื่อได้ช่วยลดมลภาวะและปัญหาสิ่งแวดล้อมจากภาคขนส่ง อีกทั้งช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการยานยนต์ไทยเรียนรู้และก้าวทันเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อความได้เปรียบในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่จะมีบทบาทอย่างมากในอนาคต ดังนั้น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านยานยนต์จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีด้านยานยนต์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการด้านยานยนต์ของไทย และการทำงานร่วมกันของบุคลากรในรูปแบบสหวิทยาการ โดยใช้แนวคิด 4 ประสาน (Quadruple Helix) ซึ่งเป็นการประสานงานกันระหว่างภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย และประชาสังคม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอันจะนำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ภายใต้ยุทธศาสตร์วิจัย “Sustainable Mobility”และต่อมาคลัสเตอร์วิจัย  ด้านยานยนต์ได้รับการพัฒนาเปลี่ยนรูปแบบเป็นศูนย์วิจัย Mobility & Vehicle Technology Research Center (MOVE)  เพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยด้านยานยนต์ของมหาวิทยาลัยเว้นการเตรียมการจัดตั้งห้องปฏิบัติการและห้องทดสอบที่ทันสมัย ซึ่งเป็นการรวมตัวกันทำงานวิจัยอย่างเข้มแข็ง และเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินโครงการต่างๆ ในมหาวิทยาลัย [อ่านต่อ]

บทความ


เกี่ยวกับศูนย์วิจัย

ศูนย์วิจัย Mobility & Vehicle Technology Research Center (MOVE) จัดตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อต่อยอดจากคลัสเตอร์วิจัยด้านยานยนต์และไปสังกัดสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) เพื่อส่งเสริมให้การทำงานแบบบูรณาการระหว่างอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านยานยนต์ อีกทั้งยังมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา จากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งแบ่งปันการใช้พื้นที่และครุภัณฑ์วิจัยร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้

รองศาสตราจารย์ ดร.ยศพงษ์ ลออนวล
(Assoc.Prof Dr.Yossapong Laoonual)
หัวหน้าศูนย์วิจัย MOVE